Oblíbené odkazy
Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom: jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat, jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet, s kým bude spolupracovat, jakým způsobem bude provoz financován, jaká bude právní forma podnikání, jakým způsobem se budou tvořit ceny, jakého zisku se má dosahovat. Fyzické osoby mohou podnikat na základě živnostenského listu, či koncesní listiny, podle toho, zda se jedná o živnost ohlašovací, či koncesovanou. Podnikat se může od zapsání do živnostenského rejstříku. Někdy jsou zapisovány do obchodního rejstříku i fyzické osoby. Výjimku, kdy nejde podnikat na základě živnostenského listu ani koncesní listiny, tvoří například soukromí detektivové. Tyto výjimky jsou popsány v zákoně. Právnické osoby, tedy obchodní společnosti (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s.), mohou podnikat také na základě živnostenského listu, ale fyzické osoby firmu zakládájící musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká po zapsání do obchodního rejstříku.